top of page
Tư cách thành viên

PQRA khuyến khích những ai đam mê giống chó xoáy Phú Quốc Việt Nam đăng ký tham gia. Là một câu lạc bộ quốc tế, PQRA sẽ chấp nhận đơn đăng ký của các thành viên tiềm năng cư trú ở bất kỳ quốc gia nào. Các thành viên tương lai sẽ cần phải nộp đơn đăng ký thành viên đã hoàn chỉnh, trong đó bao gồm việc họ đã đọc và đồng ý với Hiến pháp & Điều lệ và Quy tắc Đạo đức của PQRA, và một khoản phí nhỏ $ 20 USD phải trả cho Hiệp hội chó xoáy Phú Quốc. Các thành viên của PQRA có thể đăng ký chó của họ trong cơ sở dữ liệu PQRA, tham gia các sự kiện do PQRA tổ chức và hơn thế nữa.

bottom of page