top of page

Bảo tồn giống

Chó xoáy Phú Quốc là một giống chó quý hiếm và Quy tắc đạo đức và hướng dẫn của PQRA nhằm giúp bảo tồn giống chó này về tính khí, hình thức và sức khỏe, cũng như bảo vệ giống chó này khỏi bị bóc lột càng nhiều càng tốt. Quan điểm hiện tại là chỉ công nhận những con chó được chứng nhận bởi cơ quan quản lý ban đầu (VKA) với một số trường hợp ngoại lệ. Một trong những chức năng của Hội đồng Cố vấn của chúng tôi là giúp chúng tôi xem xét các ứng viên thuộc thế hệ đầu tiên để xác định khả năng đăng ký. Tất cả các ứng viên F0 sẽ chỉ được đăng ký thông qua sự phối hợp với PQRA và các khuyến nghị từ hội đồng cố vấn.

Tư cách thành viên

PQRA khuyến khích những ai đam mê giống chó xoáy Phú Quốc Việt Nam đăng ký tham gia. Là một câu lạc bộ quốc tế, PQRA sẽ chấp nhận đơn đăng ký của các thành viên tiềm năng cư trú ở bất kỳ quốc gia nào. Các thành viên tương lai sẽ cần phải nộp đơn đăng ký thành viên đã hoàn chỉnh, trong đó bao gồm việc họ đã đọc và đồng ý với Hiến pháp & Điều lệ và Quy tắc Đạo đức của PQRA, và một khoản phí nhỏ $ 20 USD phải trả cho Hiệp hội chó xoáy Phú Quốc. Các thành viên của PQRA có thể đăng ký chó của họ trong cơ sở dữ liệu PQRA, tham gia các sự kiện do PQRA tổ chức và hơn thế nữa.

bottom of page